غذاهاى محلى شهر اهواز

غذاهاى محلى شهر اهواز اهواز شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان است. این شهر با ٢٠,٠٠٠ هکتار مساحت چهارمین شهر وسیع ایران پس از تهران، مشهد و تبریز است و آب ...

غذاهاى معروف استان گیلان

غذاهاى معروف استان گیلان استان گیلان انتهاى غربى رشته کوه البرز و بخش غربى جلگه هاى حاشیه دریاى خزر ایران را دربر مى گیرد. این استان از استان هاى شمالى ...