مسجد کبود گنبد

مسجد کبود گنبد

مسجد کبود گنبد

در فاصله حدود ۲۰۰ متری شرق عمارت خورشید، مسجدی چهار ایوانی قرار دارد که به دلیل رنگ کاشی های گنبد آن، کبود گنبد نامیده شده است.

احتمالاٌ در این مکان ابتدا آرامگاهی متعلق به دوره ایلخانی وجود داشته که ساختار مسجد در دوره های بعد از آن تبعیت کرده است.

در حال حاضر بنای فوق به منزله ی شبستانی در کنار ایوان شرقی مسجد قرار دارد و گنبد رفیع دو پوششه مسجد بر فراز شبستان خود نمایی می کند.

مسجد کبود در دوره های مختلف گسترش یافته و ترمیم شده است.

زیبایی این مسجد مرهون کاشی های رنگی است که در تزیینات آن بکار رفته است.

مطالب پرطرفدار سایت:  مسجد هفشویه

در مجاورت مسجد حمام کوچکی قرار دارد که هنوز پابرجاست و قابلیت این را دارد که به آن کاربری جدید داده شود