مسجد هفشویه

مسجد هفشویه

مسجد هفشویه

مسجد هفشویه از بناهای دورهٔ سلجوقی است که بخش عمدهٔ آن به گونهٔ تاسف باری ویران شده است.

گنبد مسجد هفشویه فروریخته و دیوارهایش آسیب بسیاری دیده است.

مصالح ساختمانی اصلی این بنا خشت خام است، ولی در نمای بیرونی آن آجر نیز به کار رفته است.

گچبری‌هایی بسیار تماشایی روی محراب و ساقهٔ گنبد ناموجود مسجد هنوز باقی است.

مطالب پرطرفدار سایت:  مرکز خرید مهستان