مثلث برمودای ایران، در دل کویر است

مثلث برمودای ایران، در دل کویر است

مثلث برمودای ایران، در دل کویر است

ریگ جن، ناکجاآبادی ست در دل کویر، کویری در جنوب سمنان و جنوب شرقی گرمسار.

وارد کویر که می شویم خطی از شتران را می بینیم که انگار پایشان را از مرزی نامرئی آنورتر نمی گذارند.

ساربانی به دیوار شترهایش اشاره می کند و می گوید شترها نمی روند، شما هم نروید.

در باور مردمان محلی، تا به حال کسی پایش به ریگ جن نرسیده است زیرا معتقدند ریگ جن بازگشت ندارد.

ریگ جن بیابانی ست پر از باتلاق های نمکی که فرشی از شن و ماسه رویشان را پوشانده اند.

کار کویر کشاندن آدم است تا لب چشمه هایی که وجود ندارد.

نمی دانی کجا قدم بگذاری که کویر تو را در خود نکشد و پا در باتلاق نگذاری.

مطالب پرطرفدار سایت:  سد بست گز

بلدراهی محلی ما را تا جایی از کویر پیش می برد.

در تاریک و روشنای دم غروب زوزه باد و رقص باد با صخره هایی فرسایش یافته که مانند زنان کمر باریک بر شن ها می رقصند، صدایی وهم انگیز در گوشمان می اندازد گویی هزار کولی سرگردان در باد ناله می کنند.

در باور محلی ریگ جن پر از ارواح و جن های سرگردانی ست که شب ها درباد ناله می کنند و صداهای طبیعت را به آن نسبت می دهند.

بلدراه می گوید صخره های کمرباریک را بادهای زیاد و باران های کم اینگونه تراش داده اند.

او برایمان از داستان ریگ جن می گوید.

از نهرها و درختانی که در ریگ جن است.

تا چشم کار می کند و کویر است و باتلاق و تپه های شنی.

مطالب پرطرفدار سایت:  مسجد ایلچی

آب نیست، جانوری هم. می گوید هیچ کس تا به حال در دل ریگ جن نرفته است تا به بهشت ریگ جن برود و هرکه رفته است ناپدید شده است.

شب که می شود سرما و اختلاف دما با روز آنقدر زیاد است که سنگ ها خورد می شوند.

محلی ها به آن گریه سنگ می گویند.

اینگونه نیست که آبی یا حیوانی در این بیابان نباشد.

روباه شنی، مار، عقرب و گونه های جانوری دیگری در این کویر وجود دارند و چشمه هایی از آب های شور و تلخ که شاید راه بلدی بتواند راه بدان جا برد.

برای سفر به ریگ جن آب و غذا برای پانزده روز، جیپ های سبک وزن،سوخت رفت و برگشت و نقشه و واردی محلی لازم است.

مطالب پرطرفدار سایت:  پل معلق آمل

بهترین مسیر ورود به ریگ جن می تواند گرمسار و جاده سنگفرش ملک آباد باشد.

نمی دانیم چه رازی در کویر است که انسان را به خود می کشاند.

برای تماشای آن سختی به جان می خریم و در سکوت و بی انتهایی کویر غرق می شویم.

نمی دانیم می رسیم یا نه اما آیا کویر برای رسیدن است؟

شب را در این کویر بمانید.

آسمان سفید با توری متراکم از ستاره ها، شگفتی کویر را به رخ می کشد.

حسین رحمتی زاده