تنگه بند بریده

تنگه بند بریده

تنگه بند بریده

به جا مانده بخشی از راه باستانی هراز در حوالی وانا است که آثار باستانی مربوط به راه قدیم ری به آمل شاهکار راهسازی‌ ساسانی در آن مشهود است.

مهم‌ترین این آثار شامل دو دیواره مرتفع بصورت دو نیم ستون سنگ‌چین است که در ارتفاع زیاد نسبت به بستر رودخانه هراز ساخته شده اند.

راه ساسانی هراز را کهنترین جاده به اضافه قدمت آثار در جاده هراز فعلی در جهان می دانند.

راه ساسانی بعدها به دستور ناصرالدین شاه قاجار مرمت شد.

ناصرالدین شاه در سفرنامه خود این آثار را باقیمانده از دوران اشکانی دانسته و برخی از محققین معاصر زمان ساخت آنها را دوران ساسانی می‌دانند.